top of page

כללי ותנאי השימוש באתר

כללי

 

 1. אתר זה, בשם המתחם inbal-markovits.com (להלן: "האתר"), הינו בבעלות ענבל מרקוביץ והעסק בבעלותה (להלן: "הבעלים") והוא מופעל ומוחזק על-ידם ו/או עבורם.

 2. האמור בכללי ותנאי השימוש המפורטים להלן, מתייחס לזכר ולנקבה כאחד, בשינויים המחויבים, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 3. כללי ותנאי השימוש שלהלן מחייבים כל מי שיבחר לבקר ו/או להשתמש באתר (להלן: "המשתמש") בכל דרך שהיא. הכניסה לאתר והשימוש בו או במידע המצוי בו, מהווים הסכמה של המשתמש לתנאי השימוש המפורטים להלן.

 4. בכללים ובתנאים אלה המונח תוכן ו/או מידע (להלן: "חומרים") הינו מתייחס לכל מין וסוג, לרבות תוכן מילולי, קולי, אור קולי, חזותי או כל שילוב שלהם וכן הפצתו, אופן הצגתו, עיצובו, עריכתו, עיבודו לרבות, אך לא רק, הנפשה, איור, דמות, תמונה, צילום, תרשים, הדמיה, דגימה, קובץ קולי, סרטון, קובץ, קוד מחשב, כל תוכנה, פרוטוקול, יישום, סימן, סמל, מאגר נתונים, כל תו ואייקון.

 5. יתכן כי באתר יהיו תכנים נוספים שלהם כללים שונים הנוספים לכללים המפורטים לעיל ולהלן (קרי: כללי ותנאי האתר). שימוש בתכנים אלה מחייב את המשתמש הן בתנאי האתר והן בתנאי התכנים הספציפיים בעלי הכללים הנוספים.

 6. תחולת הדין: כל תביעה שתוגש כנגד הבעלים, או מי מטעמו, בקשר לכל עניין הקשור באתר או נובע מהאתר, תתברר בהתאם לדין המהותי הישראלי; וזאת אף אם כללי המשפט הבינלאומי הפרטי המקובלים בישראל מורים אחרת.

 7. סמכות שיפוט: כל תביעה שתוגש כנגד הבעלים או מי מטעמו בקשר לכל עניין הקשור באתר או הנובע ממנו, תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך לכך, שמקום שבתו הוא בירושלים.

פרטיות

האתר מכבד את פרטיות המשתמש, ולא יעשה שימוש בפרטיו, אלא בהתאם למדיניותו כמפורט בהסכם "מדיניות הפרטיות" ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. חשוב לציין כי מדיניות הפרטיות יכולה להשתנות ולכן מומלץ לקרוא אותה מעת לעת.

הגבלת שימוש

 

 1. ההוראות הניתנות להלן יתווספו על כל הוראה אחרת המופיעה בהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.

 2. החומרים באתר מוגנים לפי דיני זכויות היוצרים של מדינת ישראל ומחוץ לישראל, וזאת מבלי לגרוע מכל הוראת דין נוספת בישראל ומחוצה לה. המשתמש באתר אינו רשאי לעשות שימוש בחומרים כלשהם הכלולים באתר שלא לצורכי שימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד, ללא רשותו מראש ובכתב של הבעלים, לרבות אך לא רק בדרך של, שינוי, העתקה מלאה או חלקית, העמדה לרשות הציבור, העלאה (uploading), הפצה, העברה, מתן הרשאה, מכירה או פרסום, תהיה המטרה אשר תהיה.

 3. הבעלים מאשר למשתמש באתר לצפות ולהוריד (download) את המידע המופיע באתר, וזאת לצורכי שימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד. אין בהרשאה זו משום העברה של זכויות הבעלות בחומרים לבעלות המשתמש באתר ו/או לטובת צד ג’ אחר כלשהו וההוראות הבאות יחולו לגבי עותקים של חומרים אלה: א) בכל עותק של החומרים שבו יצפה ו/או יוריד המשתמש באתר, עליו לשמור את כל ההודעות הנכללות בחומרים בדבר זכויות היוצרים ובדבר הבעלות בהם ויש להימנע מהסרתם, הסתרתם, או ביצוע שינוי אחר בהם. ב) אין לשנות את החומרים בדרך כלשהי ו/או לשעתקם, להציגם בפומבי, להפיצם, או להשתמש בהם בכל דרך שהיא, לכל מטרה מסחרית או ציבורית. ג) אין להעביר את החומרים לאדם אחר כלשהו, אלא אם המשתמש באתר נתן לאדם כזה הודעה לפיה הוא מתחייב לקבל על עצמו את מלוא ההתחייבויות הנכללות בתנאי שימוש אלה ואותו אדם אישר את הסכמתו לכך.

 4. אין לאפשר או להפעיל כל אמצעי כגון תוכנות CRAWLERS, ROBOTS ודומיהן לשם העתקה, חיפוש, סריקה, יצירת לקט, מאגר, אוסף של תכנים מתוך האתר.

 5. השימוש באתר ייעשה על פי כללים ותנאים אלו ועל פי הוראות השימוש באתר בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרוץ לאתר ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע ו/או לפגוע בתוכנו של האתר ו/או בעיצובו ו/או בתוכנות המשמשות אותו ו/או בכל חומר אחר הכלול בו.

 6. ההרשאה לשימוש באתר אינה כוללת אישור להשתמש בו בניגוד להוראות כל דין, לרבות או לצורך מטרה בלתי חוקית, פוגענית, מאיימת, שימוש שיש בו לשון הרע, שימוש הפוגע בזכות קניין רוחני אחרת או בזכות לפרטיות או בהוראת כל דין אחר.

 7. אין לקשר את האתר אל ו/או מכל אתר המכיל תכנים המנוגדים לכל דין, גזענים או מפלים, תכנים פורנוגראפיים ו/או אתרים המנוגדים לחוק.

 8. אין להציג תכנים מתוך האתר בתוך מסגרת גלויה או סמויה.

 9. הבעלים רשאי לבטל את ההרשאה, הזכויות והרישיונות הנזכרים לעיל, כולם או חלקם, בכל עת ומכל סיבה שהיא ובמקרה כזה המשתמש מתחייב לחדול משימוש בחומרים ולהשמידם לאלתר.

הגבלת אחריות

 

 1. המידע באתר, הכולל תכנים המתפרסמים באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פורומים, קהילות וקבוצות דיון, אינו מיועד לשמש כייעוץ, אבחון או טיפול פסיכולוגי מכל סוג שהוא, או תחליף לייעוץ אישי וספציפי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים ובצרכיו של המשתמש. תוכן האתר הינו לצורכי מידע כללי בלבד, ואינו בא במקום קבלת ייעוץ אישי מתאים על-ידי מומחים.

 2. השימוש במידע, בנתונים ובפרטים המובאים באתר זה, הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. האתר אינו מבטיח את מידת הדיוק של הנתונים והפרטים שבאתר, לא את שלמותו, לא את עדכניותו ולא את מידת התאמתו לצרכי ולנתוני המשתמש. בהתאם לזאת, שום מידע המופיע באתר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו.

 3. החומרים באתר עלולים לכלול טעויות, אי דיוקים ושגיאות. הבעלים מציג אפוא את החומרים באתר, לרבות אך לא רק קטעי טקסט, גרפיקה, לינקים, מוצגים באתר כמות שהם (AS IS). הבעלים אינו מתחייב או מציג מצג כלשהו בדבר נכונותם, דיוקם ושלמותם של החומרים ו/או בדבר התאמתם למטרה מסוימת כלשהי והבעלים אינו אחראי לטעויות ושגיאות בחומרים המופיעים באתר. 

 4. הבעלים אינו נותן מצג, מפורש או משתמע מסוג כלשהו לגבי החומרים, לרבות מצג כלשהו בדבר זהותם של בעלי הזכויות בהם ו/או מצג כי החומרים אינם מפרים זכויות צד ג’ ו/או מצג בדבר התאמה או אי-התאמה של החומרים למטרה כלשהי ו/או מצג כי הם חופשיים מוירוס מחשב.

 5. יכול והאתר יאפשר הורדת תוכנות, הבעלים אינו אחראי לנזקים העשויים להיגרם מהורדת התוכנות, השימוש בהם והפעלתם לרבות, "הדבקות" בווירוס, תולעי מחשב, סוסים טרויאנים ודומיהם. שימוש בתוכנות מחייב רכישת/קבלת רישיון מאת בעל התוכנה ואין בהצגתם באתר בכדי לאשר השימוש בהם. אלא, בהסכמה ובקבלת רישיון מבעלי התוכנה.

 6. המשתמש באתר מודע לכך שהמידע והחומרים באתר עלולים להיות בלתי מדויקים, והוא לוקח על עצמו את האחריות לשימוש בחומרים אלה ו/או להסתמכות עליהם ומתחייב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שקיבל בעת השימוש באתר. מומלץ על המשתמש לנהוג בזהירות בתכנים המתפרסמים באתר, מכיוון שמידע זה אינו מהווה תחליף עצה מקצועית אישית ואינו מותאם בהכרח למקרה ספציפי של המשתמש. בכלל זה, המשתמש באתר מוותר על כל טענה, כי הבעלים או מי מטעמו היו צריכים להיות מודעים למידע הנכון, וכי היה עליהם להימנע מלפרסם את המידע כפי שפורסם.

 7. הבעלים לא יישא באחריות לשינויים שנעשו במידע המופיע באתר ע”י המשתמש או ע”י צד ג’ כלשהו.

 8. מפעילי האתר אינם מתחייבים לעדכן את המידע ויתכנו בו שינויים מידיים או מתמשכים.

 9. הפרטים, המידע ו/או הנתונים שבאתר זה, התקבלו, בחלקם, מצדדים שלישיים – מפעילים, בתי עסק ומסחר וכן מאתרים אחרים. ועל כן, אין האתר מתחייב לגבי נכונותם, אמינותם, שלמותם ו/או מידת דיוקם. 

 10. האתר מאפשר העברת מסרים ע"י הגולשים. תוכן המסרים הינו באחריותם הבלעדית של שולחיהם והבעלים לא יישא כל אחריות בגינם. אין לעלות ו/או לשלוח לאתר זה או באמצעותו, חומרים, מידע או פרטים שאינם מוסריים או בלתי חוקיים, לא רלוונטיים ואחרים. מנהל האתר יהיה רשאי, אך לא חייב, למנוע מסרים ולהסירם, לפי שיקול דעתו הבלעדית. מוסכם בזאת בין המשתמש והאתר כי בכל מקרה של הטרדה או שימוש אחר לרעה באמצעי האתר יודיע המשתמש מידית על כך למנהל האתר דרך דף יצירת קשר.

 11. האתר יכול לכלול פרסומות, מודעות ותכנים מסחריים רבים אחרים. התכנים המסחריים כאמור נמסרים על ידי מפרסמים ו/או גולשים. תכנים מסחריים אלה לצורך העניין, יכול שיהיו בתמונות בקול, בטקסט ובאמצעים נוספים. הבעלים לא יישא בכל אחריות לתכנים מסחריים, תכנים שהועברו באמצעות דואר אלקטרוני, ומסרונים (SMS) ואשר יפורסמו באתר. מנהל האתר לא בודק, ואינו מוודא את אמיתות ותוכנם של הפרסומים. האחריות הבלעדית לתכנים האמורים הנה על המפרסמים באתר בלבד בין אם המדובר בחברה ו/או כל גוף ו/או אדם. פרסום התכנים באתר אינו מהווה עידוד ו/או המלצה לרכוש את התכנים. כל עסקה שתירקם בעקבות תכנים המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בין המשתמש לבין מפרסם התכנים המסחריים. האתר, מפעיליו ו/או הבעלים לא יהיו צד לעסקה ולא יישאו באחריות למוצר ו/או לתכנים, אלא אם פורסם במפורש בגוף הפרסומות או בתקנון נוסף כי האתר הוא אשר מוכר את התכנים ו/או המוצר.

קישורים (לינקים) ו/או הפניות לאתרים חיצוניים לתוכן של צדדים שלישיים

 

 1. האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים, חלקם מופעלים ע"י צדדים שלישיים לגביהם, אין לאתר הזה ולמפעיליו כל שליטה על המידע, הפרטים והנתונים שבאותם אתרים ואין לפרש הפנייה אליהם כמתן המלצה, אישור או העדפה באשר למידע, לתוכן ו/או השירותים המפורסמים בהם והאתר, מפעיליו והבעלים לא יישאו באחריות לתוכן המופיע באתרים אלו למימוש, או הסתמכות על המידע שבהם. הבעלים ו/או מי מטעמו, רשאי להימנע מהוספת קישורים חדשים או להסיר קישורים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

הגבלת נזקים

 

 1. מפעילי האתר, הבעלים, החברות, בעלי המניות, נציגיהם, עובדיהם ונושאי המשרה בהן, לא יישאו באחריות לכל תביעה או דרישה או טענה, מכל מין וסוג בכל עילה שהיא, על כל הפסד, אובדן או נזק, אם במישרין, בעקיפין ו/או נזק תוצאתי, בין שהוא ממוני או בלתי ממוני, לרבות אך לא רק בגין אובדן רווח, אובדן מוניטין, אובדן מידע ואובדן תוכנה וכל מידע במערכת ההפעלה של המשתמש באתר, אשר עלול להיגרם משימוש במידע המופיע באתר, מהשמטת מידע, ממידע שאינו שלם, אינו מדויק או טועה (או קשורים בדרך כלשהי לשימוש באתר, בחומר, בתכנים, בפונקציות של האתר, ובחומרים ו/או בשל אי היכולת להשתמש באחד או יותר מאלה באתר זה או באתר שקישור מפנה אליו), וזאת אף אם ידוע לבעלים או למי מטעמו על אפשרות לנזק כאמור.

 2. זכויות היוצרים והקניין הרוחני

 3. זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר, תכנים, קבצים קוליים, קבצים גרפיים, קבצי וידאו, עיצוב, תוכנות, יישומים, סימני המסחר, קוד מחשב, טקסטים, וכל חומר אחר הכלול באתר הנן של אתר themoolla.com בלבד או של צד שלישי אשר הרשה לאתר שימוש בהם. אסורה ההפצה, העתקה, הצגה בפומבי, העברה לציבור, עיבוד, השכרה, מכירה במלואו או בחלקו, בין במישרין ובין בעקיפין, בכל אמצעי יהיה אשר יהיה, ואשר כולל בין היתר, אמצעי אלקטרוני, צילום, הקלטה, אמצעי מכאני, או בכל דרך אחרת וזאת מבלי שניתנה הסכמת הבעלים בכתב.

 4. למען הסר ספק, האתר אינו אחראי בכל צורה שהיא להפרה של זכות קניין רוחני כלשהי, לרבות סימני מסחר, סודות מסחר, שמות מתחם וכתובות דואר אלקטרוני.

זכויות הגולש

 

 1. באתר ישנם מקומות המיועדים, בין השאר, לאפשר למשתמש אשר מוסר תכנים לפרסום באתר (להלן: "גולש"), להזין תכנים משלו, כגון: פורומים, תגובות לכתבות, קהילות, בלוגים, חדרי שיחה (צ'אטים) ושירותים נוספים.

 2. יובהר כי כל זכות קניין רוחני ו/או זכות יוצרים ו/או כל זכות אחרת בתכנים המועלים על ידי הגולשים באתר, שייכים לגולשים אשר העלו אותם לאתר.

 3. בנוסף, האתר אינו נושא בכל אחריות לתכנים אותם כתבו הגולשים, ואילו האחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם, תהיה אשר תהיה חלה על הגולשים.

 4. התכנים שהגולש מעביר לפרסום יהיו חשופים לכל גולשי האינטרנט, אך יש לזכור ולהדגיש כי התכנים אינם מתפרסמים מטעמו של הבעלים ולפיכך הוא אינו אחראי לדיוק, אמינות, איכות, מהימנות ושלמות המידע.

נשיאה באחריות הגולש


הגולש מתחייב בזאת לשאת באחריות מלאה ביחס לתכנים שנמסרו על-ידו. הגולש כאמור מתחייב לפצות את האתר בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד שייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תנאי שימוש ו/או הפרת החוק ו/או מדרישת צד ג' כלשהו ו/או מפרסום מוטעה ומטעה, הקשור בצורה ישירה או עקיפה לתכנים אותם העלה הגולש לאתר, וזאת לרבות הוצאות משפטיות. השיפוי כאמור, ישולם עם דרישתו הראשונה של האתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לבעלים על פי כל דין. הגולש מצהיר בזאת ומתחייב כי הוא פוטר את האתר מכל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד שייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תנאי שימוש ו/או הפרת החוק ו/או מדרישת צד ג' כלשהו ו/או מפרסום מוטעה ומטעה, הקשור בצורה ישירה או עקיפה לתכנים אותם העלה הגולש לאתר, וזאת לרבות הוצאות משפטיות.

בלוגים
 1. התכנים ו/או התמונות באתר ובבלוגים נכתבים על דעתם של הכותבים בלבד ומתפרסמים באופן אוטומטי ללא עריכה וללא צנזורה. מפעילי האתר, הבעלים, החברות, בעלי המניות, נציגיהם, עובדיהם ונושאי המשרה בהן, לא יישאו באחריות בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות ו/או לנזקים שעלולים להיגרם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות הגולשים על תכנים שפורסמו באתר ו/או בבלוגים.

 2. הגולשים הכותבים תכנים בבלוג מאשרים ומצהירים בזאת כי התכנים הנכתבים ו/או התמונות בבלוג ו/או באתר נכתבו ו/או צולמו על ידם. וכי הם מודעים לכך כי השימוש בבלוג ובאתר זה כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר. כמו-כן, הם הינם מודעים לכך כי האחריות הבלעדית לתכנים הנה שלהם בלבד ומתחייבים כי התכנים אותם העבירו לאתר הנם חוקיים וכי כל הזכויות בהם הנם שלהם ושלהם בלבד. הם מתחייבים לשפות את האתר בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תנאי שימוש אלו ו/או הפרת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ו/או הפרת החוק על דעת עצמם, ו/או מדרישת צד ג' כלשהו ו/או מפרסום מוטעה ומטעה, וזאת לרבות הוצאות משפטיות. השיפוי כאמור, ישולם עם דרישתו הראשונה של האתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לאתר על פי כל דין. הגולשים מאשרים ונותנים את הסכמתם המלאה לשינויים ועריכת הצילומים. במידה והינם כותבים תכנים בשם ארגון ו/או כל גוף אחר, אזי הינם מצהירים בזאת כי הם מוסמכים לאשר ולהתחייב בשם הארגון. הגולשים הינם מצהירים בזאת כי הפרטים שמסרו הנם חוקיים, נכונים ומדויקים וכי זכויות היוצרים ו/או זכויות הקניין הרוחני הנן בבעלותם או בבעלות גורם המיוצג על ידם. ידוע להם כי האתר יוכל להפיץ ו/או לעשות שימוש בתכנים באתר ו/או באינטרנט ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או בעיתונים ו/או יוכל לעשות כל שימוש אחר יהיה אשר יהיה ככל שיחפוץ וכולל בין היתר העברתו ומכירתו לצדדים שלישיים.

זכויות האתר
 1. האתר יוכל להפעיל תוכנות צוברות מידע על פעילות המשתמש באתר לצורך ניתוח והתאמה של צרכי המשתמש הספציפי והאחרים. וכן, רשאי להעביר את המידע לכל צד שלישי כלשהו, לפי שיקול דעתו הבלעדית ולצורך מתן שירות יעיל למוסר המידע.

 2. מנהל האתר רשאי להשתמש בפרטים שימסור המשתמש באתר ובמידע שייאסף אודות דפוסי השימוש, לצורך שיפור השירותים, ו/או ליצירת קשר עם המשתמש בדואר אלקטרוני.

 3. בעצם שימושו של המשתמש באתר והרשמתו אליו, המשתמש מסכים כי מעת לעת תשלח אליו הצעה שיווקית מן האתר בין אם היא רלוונטית לתחומים המוצעים בו ובין אם לא.

 4. הבעלים רשאי ושומר לעצמו את הזכות הבלעדית, לעדכן ו/או לשנות ו/או להשהות ו/או למחוק ו/או להוסיף כל חלק מכללי ו/או תנאי השימוש (במלואם או בחלקם), ללא הודעה מראש, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט מעת לעת. שינויים, כאמור, בכללי ו/או בתנאי השימוש יכנסו לתוקף עם פרסומם באתר. המשתמש באתר מתחייב לקיים אחר כל הגבלה נוספת שתיכלל באתר ו/או תתעדכן בו מעת לעת. ביקור ו/או שימוש באתר לאחר כניסתם לתוקף של שינויים בתנאי השימוש ייחשבו כהסכמה לשינויים בתנאי השימוש.

 5. הבעלים זכאי לקבוע מגבלות נוספות על מידע, חומרים, אלמנטים ושירותים כלשהם או להגביל את הכניסה לאתר של מבקרים, ללא הודעה ומבלי שתחול עליו כל אחריות בשל כך.

מדיניות הפרטיות של האתר

התנאים כפי שיצוינו להלן סוקרים, בין השאר את האופן שבו ישתמש מנהל האתר ו/או הבעלים במידע, הנמסר לה על-ידי הגולשים ו/או אשר נאסף על-ידה בעת השימוש באתר. 

הרשמה באתר

 1. חלק מהשירותים הניתנים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה המשתמש נדרש למסור מידע אישי: שמו, כתובתו, דרכי ההתקשרות עמו, כתובת הדואר האלקטרוני שלו וכיו"ב. הנתונים שהמשתמש ימסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת. המשתמש אינו חייב על-פי חוק למסור את המידע שלעיל, אולם בלא למוסרו לא יוכל להשתמש בשירותים מסוימים הדורשים רישום.

 2. המשתמש מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. עבור חלק מן הרישומים (תלוי מטרת הרישום), בעת הרישום, יתבקש לבחור שם וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותו בכל שימוש בשירותי המערכת הרלוונטיים ולצורך הזדהות. באחריות המשתמש לשמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם, ולהקפיד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות.

השימוש במידע
 1. בעת השימוש באתר, על-ידי המשתמש, יכול שיצטבר מידע על אתרים מהם המשתמש גלש אל האתר, על מנהגיו ברשת, פרסומים אותם הוא רואה, כתבות אותם הוא קורא, עמודים בהם הוא צופה, העמודים שבהם צפה בעבר, מידע או פרסומות בהם הוא מתעניין, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, מקום המחשב שבאמצעותו ניגש לאתר, ועוד. הבעלים ישמור את המידע במאגריו. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שימסור המשתמש בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה רק על פי הוראות החוק.

 2. הבעלים לא ימסרו את פרטיך האישיים למפרסמים אך הם רשאים לשלוח אליך בדואר אלקטרוני מידע לרבות מידע שיווקי ופרסומי – בין אם פורסם על ידם בין אם על ידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך רק במידה ונתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

 3. האתר משתמש בשירותי חברות פרסום של צד שלישי בכדי להציג בפני המשתמש מודעות, בשעה שהוא מבקר באתר. ייתכן שחברות אלו משתמשות בפרטים (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון של המשתמש) לגבי הביקורים שלו באתר זה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים את המשתמש הספציפי.

 4. במקרה הצורך ישתמשו הבעלים במידע לצורך יצירת קשר עמך, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וכל זאת מבלי שפרטיך האישיים, לרבות כתובת הדוא"ל שלך, יועברו לידיהם.

מסירת מידע לצד שלישי

הבעלים ככלל, לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והנתונים שנאספו עליך במהלך גלישתך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

א) במקרה שהמשתמש יפר את הוראות הסכמי ההצטרפות, כללי ותנאי השימוש באתר וכן את השירותים ותנאיהם, או אם יבצע באמצעות האתר ו/או בכל הקשור אליו, פעולה הנחזית לבעלים כמנוגדת לכל דין ואף אם מדובר בניסיון לבצע פעולות דוגמת אלה המוזכרות לעיל, יהיו הבעלים רשאים למסור את המידע.

ב) אם יתקבל בידי הבעלים צו בית משפט המורה להם למסור את המידע אודות המשתמש.

ג) במידה ותהא מחלוקת בין הבעלים לבין המשתמש, הליך משפטי, תביעה כספית ו/או אחרת, דרישה כספית ו/או אחרת.

ד) בכל מקרה שהבעלים יסברו, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור למשתמש, לרכושו או לרכושו של צד שלישי. 

ה) בעת שהבעלים ייקחו חלק בפעילויות תוכן צד שלישי או שירכשו מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של הבעלים או בפעילויות משותפות לבעלים ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר עם המשתמש בלבד. 

ו) אם העסק יתמזג עם גוף אחר, יארגן את פעילות האתרים במסגרת חברה אחרת – או ימזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי – הבעלים יהיו זכאים להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודות המשתמש באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיהם, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו.


"עוגיות" – Cookies
 1. לצורך יעילות ותפעול שוטף של האתר נעשה שימוש ב'עוגיות' (Cookies) , ובכלל זה כדי לאבטח מידע, לאמת פרטים אודות המשתמש, התאמת האתר לצורה בה המשתמש צופה, פרסום עפ"י העדפותיו האישיות, ואיסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים. ה"עוגיות" מכילים מידע רב ומגוון, כדוגמת מהיכן הגיע המשתמש אל האתר, המקומות בהם גלש באתר, משך הזמן ששהה באתר ועוד. ראוי לציין כי העוגיות מייתרות לעתים את הצורך בהקלדת שם המשתמש וסיסמאות אותם עליו להקליד בכל פעם שהוא מבקר באתר.

 2. אם המשתמש אינו רוצה לקבל "עוגיות", ניתן להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן, אך יש לזכור שנטרול ההגדרות יכול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים הניתנים על ידי האתר ו/או לצפות באתר בצורה הטובה ביותר.

פרסומות של צדדים שלישיים

הבעלים יכולים להתיר לחברות שונות לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר, כלומר הפרסומות בהן המשתמש יצפה ינוהלו ממחשבי חברות אחרות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה מציבות "עוגיות" במחשב המשתמש או בדפי האתר "משואות רשת" ואשר תפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. השימוש שחברות אלה עושות ב"עוגיות" ובמשואות רשת כפוף למדיניותם בלבד ולא למדיניות זו של האתר והבעלים. מכאן שאם המשתמש רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום באתר, הוא יוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

הבעלים יכולים וייעזרו בחברות שיספקו להם ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. לצורך איסוף המידע ישתמשו ו/או משתמשים הבעלים ב"משואות רשת" המסייעות להם במציאת מידת הפופולאריות של שירותים ותכנים באתר, דפוסי פעילות של הגולש ועוד.

אבטחת מידע

הבעלים פועלים רבות על מנת שהמידע שברשותה יישמר אך הם אינם מתחייבים שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות


הבעלים רשאים לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות בכל עת.

הצהרת המשתמש

המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש כי ידוע לו כי השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה למשתמש טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר ו/או הבעלים בגין אופיים של השירותים שמציע האתר. השימוש באתר ייעשה על אחריותו המלאה והבלעדית.

כל המוצג באתר, בפרט זה העיצוב, המידע והתכנים, הינו קניינו הבלעדי של הבעלים, אין לאדם כלשהו, באמצעי כלשהו, אישור להעתיק חלק מן האתר או את האתר בשלמותו, ללא מתן אישור בכתב, החתום בחתימת ידו של הבעלים בלבד.

מנהל האתר ו/או הבעלים לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם למשתמש, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שעשוי לנבוע מהשימוש באתר, מוסכם כי השימוש באתר הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש.

המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שייעשה באתר. מובהר, למען הסר ספק כי מנהל האתר ו/או הבעלים אינם אחראים באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים המוצגים באתר זה ו/או לנזק מסוג כלשהו.

המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי העברת תכנים באמצעות דואר אלקטרוני ומסרונים (SMS) נחשב לצורך העניין כהעברת תוכן לכל דבר ועניין וכי כל האמור בהסכם זה חל גם על דרך העברה זו.

ידוע למשתמש כי עם קבלת ההודעה, מנהל האתר או מי מטעמו, יכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי לפרסם את הידיעה באתר ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, וזאת מבלי שהיא מוגבלת בזמן.

הגולש באתר ובשירותים הנלווים מצהיר ומתחייב בזאת במפורש כי כל מידע (כפי שפורט לעיל) אשר העלה לצפייה באתר, הועלה על ידו באופן אישי והוא אחראי באופן בלעדי לתוכן המידע אותו העלה לאתר. כמו כן, האתר ו/או הבעלים אינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש וההסתמכות עליהם ובכל מקרה התכנים אינם מחליפים קבלת חוות דעת מקצועיות ו/או עזרה מקצועית תהיה אשר תהיה.

 

 

 

 

©     תוכנו של אתר זה, מוגן בזכויות יוצרים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתו הכתובה של מנהל האתר ובעל הזכויות.

בכל שאלה ניתן לפנות אל מנהל האתר במייל info@inbal-markovits.com
 

bottom of page